Lasotras
  • 2023. La Hilaria (80) i l’Andrea (28), àvia i neta, s'endinsen en dos coneixements considerats indispensables en diferents moments històrics. La Hilaria no sap llegir ni escriure (una cosa inconcebible en els nostres temps) i l’Andrea no sap cosir (una cosa inconcebible en temps passats). Les hores se succeeixen entre declaracions, reflexions, relacions entre jocs de paraules i imatges, però també entre repeticions pròpies del procés d'aprenentatge. Ir, hilar, ria, lira i ala són algunes de les paraules que conté el nom d’Hilaria, i això és el que acaba sent el film: un camí, un trajecte, un fluir compartit. Fer per a algú, com la pel·lícula que neix.